مدیران وایا مدیا

  • مدیران وایا مدیا
  • مدیران وایا مدیا
  • مدیران وایا مدیا
وایا مدیا نتیجه یک حرکت تیمی موفق است! در وایا مدیا همه افراد نقش کلیدی در پیشبرد اهداف شرکت ایفا می‌نمایند. بنیانگذاران شرکت آقایان بابک ارجمندی به عنوان رئیس هیئت مدیره و علی باباخانی به عنوان مدیر عامل می‌باشند که وایا مدیا را راهبری می‌کنند.