مهرداد غفاری

مهرداد غفاری
من مهرداد غفاری، متولد تهران، دانش آموخته رشته علوم ورزشی در دو حوزه اقتصادی و فرهنگی برای کشور عزیزم ایران خدمت می‌کنم.mehrdadqaffari.ir
دسته بندیمشتریان