علم و جسم

علم و جسم
دکتر شهرام علم رئیس دانشکده مدیریت و حسابداری، مدیر، مدرس و مربی ورزش و عضو هیات علمی دانشگاه elmvajesm.com